Kontakt
+421 907 132 226
Vyhľadávanie
ŽENY x
MUŽI x
DOMÁCE POTREBY x

Všeobecné obchodné podmienky 

Spoločnosti Takfajn s. r. o., so sídlom Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlová Ves 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia  

 

1) Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Takfajn s. r. o., so sídlom Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, identifikačne číslo 51 012 529, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vo vložke číslo 121322/B, oddiel Sro, (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu (e-schop) www.takfajn.sk.  

Kontakty:

info@takfajn.sk

● zákaznícka linka +421 907 132 226

2) Obsah internetovej stránky je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva Predávajúci. 

3) Všetky informácie týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, nájdete prehľadne uvedené na našej stránke https://takfajn.sk/ochrana-osobnych-udajov.

4) Pri objednávaní Tovaru prostredníctvom našej internetovej stránky uveďte, prosím, nižšie uvedené údaje:

● ak nakupujete ako spotrebiteľ, t. j. ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,

● ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a označenie nie spotrebiteľ, 

(ďalej spolu len „Kupujúci“). 

Článok II.

Ako urobiť nákup v e-shope a cena Tovaru

 

1) Tovar je možné objednávať z ponuky nášho internetového obchodu na stránke www.takfajn.sk vyplnením objednávkového formulára k objednávanému tovaru (ďalej len „Tovar“), alebo telefonicky na mobilnom čísle +421 907 132 226 v pracovných dňoch (t. j. Po – Pia: 8:00 – 14:00).

2) Predajné ceny Tovaru sú uvedené pri jednotlivých druhoch Tovaru, pričom cena zahŕňa všetky dane a poplatky, nezahŕňa však cenu za prepravu Tovaru (napr. poštovné, dopravné, poplatky). Cena za prepravu Tovaru sa automaticky vypočíta a zobrazí v nákupnom košíku po pridaní Tovaru na základe jeho celkovej hmotnosti a veľkosti. V cene za prepravu Tovaru je už zahrnutá i cena balenia.

3) Cena Tovaru zaradeného do predajnej akcie platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

4) Predávajúci je platcom zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty a uvedené ceny Tovarov sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty. 

5) Cena za Tovar a za prepravu uvedená v nákupnom košíku a v objednávkovom formulári predstavuje celkovú cenu nákupu Predávajúceho, ktorú zaplatí.

6) Predávajúci oboznamuje Kupujúceho s tým, že súčasťou objednávky Tovaru je povinnosť Kupujúceho zaplatiť jeho cenu. 

7) Po odoslaní objednávky bude objednávka Kupujúceho spracovaná a na e-mail Kupujúceho doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky, predpokladaný termín dodania a všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky Tovaru Kupujúceho budú dohodnuté e-mailom alebo telefonicky.

8) Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená až v okamihu odoslania potvrdenia objednávky Predávajúcim na e-mail Kupujúceho, ktorý zadal v objednávkovom formulári. Vlastníctvo k Tovaru nadobudne Kupujúci jeho prevzatím.

Článok III.

Dodanie/prevzatie Tovaru

1) Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v lehote najneskôr do 30 dní od odoslania potvrdenia objednávky Predávajúcim na e-mail Kupujúceho. Tovar však Predávajúci zvykne expedovať v lehote 5 pracovných dní, ak je na sklade Predávajúceho, ak nie je Tovar na sklade  Predávajúceho je lehota dodania Tovaru uvedená v priamo v nákupnom košíku. Dodanie Tovaru uskutočňuje Predávajúci počas pracovných dní od 08:00 – 14:00, o presnom dni expedície a dodaní Tovaru bude Kupujúci informovaný.

2) Pri preberaní Tovaru bude Kupujúcemu doručený doklad o prevzatí Tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení Tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí Tovaru je zároveň potvrdenie objednávky Tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad bude zaslaný Kupujúcemu e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia Tovaru, ak nebol doručený Kupujúcemu priamo pri dodaní Tovaru alebo skôr.

3) V nákupnom košíku na stránke www.takfajn.sk bude uvedená celková cena nakúpeného Tovaru vrátane daní a poplatkov a cena za prepravu, ktorú má Predávajúci zaplatiť. Cena za Tovar vrátane ceny za prepravu Tovaru je splatná do 5 (piatich) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spôsob platby za Tovar bude uvedený v potvrdení o prijatí objednávky. Dátum zaplatenia ceny nakúpeného Tovaru je dátum pripísania sumy zodpovedajúcej celkovej cene Tovaru vrátane ceny za prepravu na účet Predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo okamih prevzatia tovaru, v prípade platby na dobierku. 

4) V prípade že kúpna cena Tovaru je vyššia ako 300,- € a cena bude platená na dobierku je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu Tovaru vo výške 25% z ceny Tovaru, ktorý je splatný do 5 (piatich) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, a ktorý sa započíta do kúpnej ceny Tovaru. 

5) Kupujúci môže zrušiť objednávku Tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou Tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky po expedícii Tovaru Kupujúcemu sa zaväzuje Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nevyhnutné náklady s tým súvisiace.

6) Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v prípade vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.takfajn.sk

 Článok IV.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

1) Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie tovaru. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru.

2) Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Tovar je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a údržbou výrobku.

3) K reklamácii je možné predložiť len čistý tovar v takom stave, aby bolo možné reklamovanú závadu odstrániť. 

4) Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore so zmluvou po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).

5) Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci sa zaväzuje vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len časti Tovaru, výmenu časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak mu to  nespôsobí závažné ťažkosti.

6) Záruka za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v záručnej dobe je daná zákonom, ktorým je občiansky zákonník, pričom záručná doba je 24 mesiacov, s prihliadnutím na druh a účel využitia Tovaru. 

7) Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru) sa Kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u Predávajúceho na adrese jeho sídla, výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia Kupujúcim. 

 

Článok V.

Právo na odstúpenie od zmluvy 

1) Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať s opatrnosťou riadneho hospodára spôsobom, ako je obvyklé. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese info@takfajn.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár (ktorého vzor je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok) na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, súčasne s odstúpením od zmluvy, zaslať aj číslo účtu, na ktorý žiada zaslať finančné vysporiadanie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru, alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov 

 

1) Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s

Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2) Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov. 

3) Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139, fax č.: 041/ 7632 139.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1) Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.takfajn.sk.

3) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, s ktorými sa Kupujúci oboznámil a sú mu známe.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.