Kontakt
+421 907 132 226
Vyhľadávanie
ŽENY x
MUŽI x
DOMÁCE POTREBY x

Informačný list o spracúvaní osobných údajov zákazníkov

Týmto informačným listom Vám chceme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v spoločnosti Takfajn s. r. o., so sídlom Staré Grunty 6, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 51 012 529, a o právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

 

1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov?

Za spracúvanie Vašich osobných údajov nesie zodpovednosť naša spoločnosť:

Obchodné meno: Takfajn s. r. o.

IČO: 51 012 529

Sídlo: Staré Grunty 6, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04

Web: www.takfajn.sk

E-mail: info@takfajn.sk

Tel. č.: +421 907 132 226

 

Našu zodpovednú osobu / kontaktnú osobu pre otázky osobných údajov Libor Vlček môžete kontaktovať na tel. č. +421 907 132 226 alebo e-mailom na info@takfajn.sk.

 

2. Aké kategórie osobných údajov spracúvame a odkiaľ ich máme?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako zákazníci sami poskytnete. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

  1) Celé meno (meno, priezvisko, titul), adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát);

  2) Kontaktné údaje (tel. č., e-mail);

  3) Údaje o Vašich objednávkach/nákupoch;

  4) Vaše bankové údaje.

Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

 

3. Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držíme ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a iných relevantných právnych predpisov:

 

1) V prvom rade spracúvame osobné údaje na účel plnenia zmluvy a na účel opatrení, ktoré predchádzajú jej uzatvoreniu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), t. j. aby sme Vám mohli dodať naše produkty / služby. 

2) Spracovanie osobných údajov je tiež nevyhnutné, aby sme si mohli plniť niektoré zákonné povinnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, predovšetkým v oblastí financií a vedenia účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

3) Ďalej spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ku ktorým patria hlavne prieskum trhu a marketing.  

 

Ak by sme v budúcnosti mali Vaše osobné údaje spracúvať aj na iný, vyššie neuvedený účel, prípadne by spracúvanie vychádzalo za rámec Vašich primeraných očakávaní ako zákazníka, budeme Vás o tom predbežne informovať resp. si vypýtame od Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

 

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

V rámci našej firmy majú prístup k Vašim osobným údajom len tie osoby, ktoré ich spracúvajú za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich nám z Vašej objednávky t. j. zo zmluvného vzťahu s Vami, napr. naši zamestnanci, ku pracovnej náplni ktorých to patrí a pod.

Na plnenie niektorých našich zákonných a zmluvných povinností využívame služby externých poskytovateľov služieb a subdodávateľov. K poskytovateľom, služby ktorých dlhodobo využívame, patria: 

1) Účtovná spoločnosť – Ing. Miroslava Jendrisková, IČO: 40 461 491;

2) IT spoločnosť – DUFEKSOFT s.r.o., IČO: 45 258 171;

3) Kuriérska spoločnosť - 123Kurier, s. r. o., Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Slovenská republika, IČO: 46598863, DIČ: 2023488610, IČ DPH: SK2023488610;

4) Kuriérska spoločnosť - Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014;

5) Webhosting - ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 35 564 555.

 

Okrem toho môžeme poskytovať Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, predovšetkým orgánom verejnej moci, ak je to nevyhnutné na plnenie si našich zákonných povinností.  

 

5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa GDPR uplatniť?

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, o tom, či a aké Vaše osobné údaje sú nami spracúvané a poskytneme ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR umožňuje spracúvať aj bez súhlasu.

V rozsahu, v akom spracúvame Vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vtedy už nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21, ods. 1 GDPR). Čo sa týka nášho spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodov (čl. 21, ods. 2 GDPR).

Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať (viď kontaktné údaje vyššie). Vašu žiadosť sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, a v každom prípade sme povinní vyriešiť ju v rámci lehôt stanovených zákonom (hlavne čl. 12 GDPR). 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov.  

 

6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje uchovávame v každom prípade po dobu trvania zmluvného vzťahu. 

Po ukončení zmluvného vzťahu využívame Vaše osobné údaje aby sme si vypýtali od Vás spätnú väzbu ako ste boli spokojní s našim produktom / službou a prípadne ponúkli Vám súvisiace produkty a služby, o ktoré by ste mohli mať záujem či informovali Vás o súvisiacich novinkách a zaujímavostiach (priamy marketing). Spracúvanie Vašich údajov v takom prípade trvá po dobu, pokiaľ sú pre Vás tieto informácie relevantné a nenamietali ste proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za týmto účelom. Ako sme vyššie uviedli, proti spracúvaniu za účelom priameho marketingu môžete namietať kedykoľvek bez udania dôvodov. 

Po ukončení zmluvného vzťahu tiež uchovávame tie údaje, uchovávanie ktorých od nás vyžadujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť a povinnosti voči orgánom verejnej správy, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí predpísanej doby. V odôvodnených prípadoch, ak sa jedná o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, uchovávame relevantné údaje po dobu premlčacej doby stanovenej zákonom. 

 

7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme. 

 

8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie Vami Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o naše produkty/služby. Aby sme Vám naše produkty/služby mohli v rámci zmluvného vzťahu poskytnúť, potrebujeme Vaše osobné údaje. 

 

9. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania? 

Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na základe osobného posúdenia.